Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

RODO

 

CO TO JEST RODO  – jest to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

 

CEL RODO – ujednolicenie na terenie całej Unii Europejskiej  wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

CO ZAWIERA RODO – informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą być udostępniane, a także o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

 

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane: Rozporządzeniem).

 

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach (dalej zwane: Centrum) Pani/Pana danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Centrum.

W związku z tym informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) danych osobowych klientów i kontrahentów  jest: Dyrektor Domu Dziecka w Przybysławicach z siedzibą w Przybysławicach 19/2, kod pocztowy: 21-080 Garbów, tel. (81) 501-97-57), adres poczty elektronicznej: dyrektor@ddprzybyslawice.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ddprzybyslawice.pl

 

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych

Dane osobowe pracowników i kontrahentów przetwarzane są w celu:

- prowadzenia postępowań administracyjnych i realizacji zadań należących do właściwości jednostki organizacyjnej na podstawie przepisów prawa,

- realizacji umów cywilnoprawnych,

- wystawiania faktur, rachunków, regulowania płatności, windykacji należności.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Pracownicy i kontrahenci  mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale przepisy prawa mogą nakazywać podanie określonych danych jako niezbędne dla realizacji wymienionych celów.

 

Czas przetwarzania

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.